28 de set. 2012

Relíquies de la clarissa Anna Maria Antigó venerada a Perpinyà

Relíquia A
La ciutat nord-catalana de Perpinyà venera, en el seu convent de Santa Clara, la figura i el cos d’Anna Maria Antigó. Aquesta religiosa és tinguda com a beata malgrat mai hagi obtingut la declaració oficial.
Pep Vila (1) a la revista Presència, esmenta com es pot veure el seu cos incorrupte al convent Reial de Santa Clara de la Passió del barri del Vernet de Perpinyà: “en un altar lateral, gairebé darrera la porta d’entrada, hi ha el taüt cobert per un vidre que mostra el cos de la clarissa, amb un perfum de santedat que es perpetua des de segles enrere” i afegeix que “sencera com una ametlla, va vestida amb un hàbit burell; té la pell del rostre i mans grogosa i apergaminada”. La causa de beatificació es va iniciar el 1905, moment en el qual es va editar un opuscle del qual Vila en va recollir les següents dades: “En 1842 i després d’aixecar la coberta del taüt, l’atmosfera va quedar embalsamada amb l’aroma que exhalava aquell dipòsit” i continuava dient que “després de netejar la pols del cadàver i veure l’estat dels hàbits, les monges la vestiren de nou sense cap dificultat perquè el cos era flexible com el d’una dona viva. Notaren, això sí, un esqueixament al llavi superior i la pèrdua de dues falanges dels dits del peu”.
Relíquia B

La religiosa va néixer el 1602 i va morir el 28 de setembre de 1676 i formava part de la congregació de les clarisses des de 1621.
Les dues relíquies que s’exposen, una de la tela que va cobrir el cos i l’altra del seu propi hàbit son uns sobrets en els quals, a la part superior, hi consta una impressió en francès:
Relíquia A: “Linge qui a enveloppé le corps de notre vénérée Mère Anna Maria Antigó, religieuse clarisse, morte en odeur de sainteté le 28 septembre 1676, à l’age de soixante-quatorze ans, dont le corps se trouve encore intact”. És a dir: “Tela que va embolicar el cos de la nostra venerada Mare Anna Maria Antigo, religiosa clarissa, que va morir en olor de santedat el 28 de setembre de 1676, a l'edat de setanta-quatre anys, on el cos encara està intacte”.
Relíquia B: “Habit de notre vénérée Mère Anna Maria Antigó, religieuse clarisse, morte en odeur de sainteté le 28 septembre 1676, à l’age de seixante-quatorze ans, dont le corps se trouve encore intact”. És a dir: “Hàbit de la nostra venerada Mare Anna Maria Antigo, religiosa clarissa, va morir en olor de santedat 28 setembre 1676, a l'edat de setanta-quatre anys, on el cos encara està intacte”.
Nota:
1 Vila, Pepe. “Anna Maria Antigó, la santa incorrupta” Dins: revista Presència, 24 – 30 de gener de 1993, p. 22 - 23